Proces verbal sedinta din data de 09.07.2021
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021. (Pentru avizare toate comisiile)
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată la data de 9.07.2021. (Pentru avizare toate comisiile)
3   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021 a bugetului Județului Brașov. (Pentru avizare toate comisiile)
4   Proiect de hotărâre privind completarea tarifelor de închiriere pentru spațiile deținute cu drept de administrare de Centrul Cultural Reduta, stabilite în Anexa nr.17 la HCJ nr.6/2021 privind stabilirea taxelor pentru certificate, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2021. (Pentru avizare C1,C4)
5   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, al fondurilor externe nerambursabile și al unităților subordonate Consiliului Județean Brașov pe anul 2021. (Pentru avizare toate comisiile)
6   Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT- Județul Brașov și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT – Județul Brașov. (Pentru avizare C1,C3,C6)
7   Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes județean a obiectivului „Reabilitare DJ 108 Hărman-Sânpetru, km 0+000-4+380”. (Pentru avizare C1,C3,C6)
8   Proiect de hotărâre privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 109 Beclean (DN1) – Luța – Ludișor – Voievodeni (DJ103F) km 0+000 – 9+084”.(Pentru avizare C2)
9   Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23, înscris în CF nr.109599, nr.top.6550/2, către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov RA., cu destinația de sediu. (Pentru avizare C1,C3,C5)
10   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.83/2021 privind declararea de interes județean a imobilului reprezentând Centrul de Educație Incluzivă Brașov, situat în Municipiul Brașov str. Pictor Luchian nr.26B. (Pentru avizare C3,C5)
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului Județul Brașov a imobilului înscris în CF 166891 Brașov (construcție și teren), CF 166892 (imobil teren) și CF 166894 Brașov (imobil teren), în domeniul public al U.A.T. județul Brașov. (Pentru avizare C3,C5,C6)
12   Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.32/10.04.2021 întocmit de către evaluatorul autorizat ec.Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului de vânzare pentru 4 spații cu destinația de cabinete medicale stomatologice, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou precum și 12 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice ”Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Municipiul Braașov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov. (Pentru avizare C1,C3,C5)
13   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului – lot 1B din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.87. (Pentru avizare C2)
14   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentelor nr.2, nr.3, nr.8 și nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.12. (Pentru avizare C2)
15   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.2. (Pentru avizare C2)
16   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.8 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.11. (Pentru avizare C2)
17   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului- monument istoric, situat în municipiul Făgăraș, str. Mihai Viteazul, nr.2, județul Brașov, înscris în CF nr. 106920 Făgăraș, nr. cad. 106920, nr. cad. 106920-C1. (Pentru avizare C2)
18   Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.195/30.06.2021. (Pentru avizare C1,C5)
19   Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, instituție publică de interes județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.08.2021. (Pentru avizare C1,C6,C8)
20   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov. . (Pentru avizare C1,C5,C6)
21   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022. (Pentru avizare C6,C7)
22   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii. (Pentru avizare C1,C7)
23   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. (Pentru avizare C1,C7)
24   Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcției de conducere vacantă de medic șef – Laborator de analize medicale – Spital Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. (Pentru avizare C7)
25   Proiect de hotărâre privind prelungirea suplimentării liniilor de gardă aprobate Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a corpului B al pavilionului central, respectiv, până la data de 31.12.2021. (Pentru avizare C7)
26   Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcției de conducere vacantă de șef secție – Secția Clinică Cardiologie II – Spital Clinic Județean de Urgență Brașov (Pentru avizare C7)
27   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. (Pentru avizare C7)
28   Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere între UAT Județul Brașov, UAT Municipiul Codlea, DGASPC Brașov, DAS Codlea și Fundația Hope and Home for Children, cu privire la dezvoltarea unui Centru de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii în Municipiul Codlea.(Pentru avizare C6.C7)
29   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”. (Pentru avizare C5)
30   Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care U.A.T. Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care U.A.T. Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021. (Pentru avizare C1)
31   Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cofinanțării proiectului “Thematic Trail Trigger – ThreeT” (Inițierea unor Trasee Tematice), în cadrul Programului cu finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3. (Pentru avizare C4,C6)
32   Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirea finală în procesul de selecție și evaluare pentru recrutarea a cinci membri în Consiliul de Administrație la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, implicit a Listei scurte cu candidații admiși, pe perioada mandatului 2021-2025. (Pentru avizare C3,C5,C6)
33   Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. (Pentru avizare C3,C5,C6)
34   Diverse
Propuneri Plen
1   Proiect de hotărâre privind aprobare încheierii unui protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investitii ”Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” (Pentru avizare C1,C5)
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Județul Brașov și Municipiul Brașov în vederea organizării Conferinței de Politici Publice de Mediu din cadrul Forumului Orașelor Verzi și alocarea sumei de 24.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului (Pentru avizare C1, C8)
3   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 33/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”expertiză tehnică + DALI - reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru Km. 0+000-4+380”, obiectiv finantat din bugetul Consiliului Judetean Brașov (pentru avizare C1)
4   Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov (pentru avizare C5)
5   Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor in bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2021, pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov (pentru avizare C1,C5)