Proces verbal sedinta din data de 17.06.2021
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27.05.2021.(Pentru avizare toate comisiile)
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov convocată de îndată la data de 17.06.2021. (Pentru avizare toate comisiile)
3   Proiect de hotărâre privind modificarea titlului și Anexei nr.1 ale Hotărârii nr.133/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “dotări și execuție lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană” pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. (Pentru avizare C5,C6)
4   Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor stabilite la punctul nr.3 din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.6/28.01.2021 privind stabilirea taxelor pentru certificate, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2021. (Pentru avizare C1,C4)
5   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.246/2020 privind aprobarea proiectului “Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov”.(Pentru avizare C6,C7)
6   Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Comuna Teliu în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului teren în suprafață de 2.560 mp situat în localitatea Teliu, str. Gheorghe Doja nr.31A. (Pentru avizare C3,C5)
7   Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Comuna Beclean a unor imobile – terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 109, în domeniul public al UAT Județul Brașov.(Pentru avizare C3,C5)
8   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Mihail Sadoveanu nr. 18, județul Brașov.(Pentru avizare C2)
9   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 17.(Pentru avizare C2)
10   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.11.(Pentru avizare C2)
11   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.11 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov,str. Nicolae Bălcescu nr.6(Pentru avizare C2)
12   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.8 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov,str. Mureșenilor nr.9.(Pentru avizare C2)
13   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.3/c din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.2 . (Pentru avizare C2)
14   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005 modificat prin acte adiționale, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 26 situat în Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi”.(Pentru avizare C3,C5)
15   Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii mandatului de reprezentare a Județului Brașov în dos.nr.895/62/2015.(Pentru avizare C1,C5)
16   Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţele contabile a sumei de 5.600 lei, reprezentând sumă acordată către PFA Tăutu Neculai, în baza contractului de prestări servicii nr.34/4419/20.04.2012, având ca obiect „Dirigenţie de şantier reparaţii la DJ 112D, km 7 +218-11+300 Prejmer (DN 10) –Lunca Călnicului (DN 11)” la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă. (Pentru avizare C1,C5)
17   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.404/26.09.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B –Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 – 1 + 400”. (Pentru avizare C1,C3,C5)
18   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.405/26.09.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 – 9+900”.(Pentru avizare C1,C3,C5)
19   Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a Județului Brașov.(Pentru avizare C5)
20   Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere de medic șef secție la Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie, secția Hematologie și medic șef Serviciu Județean de Medicină Legală din cadrul unității sanitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.(Pentru avizare C7)
21   Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere de medic șef secție la Secția Exterioară Psihiatrie Cronici Vulcan și medic șef Centru de Sănătate Mintală din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.(Pentru avizare C7)
22   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov pentru perioada 2019-2023.(Pentru avizare C7)
23   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.(Pentru avizare C7)
24   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.(Pentru avizare C1,C7)
25   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.(Pentru avizare C7)
26   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C1,C5)
27   Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ca instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.08.2021.(Pentru avizare C1,C3,C5)
28   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.(Pentru avizare C4)
29   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea Rețelei Fortificațiilor în județul Brașov”.(Pentru avizare C6,C8)
30   Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov propusă de comisia pentru analiză și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor de serviciu.(Pentru avizare C3,C5)
31   Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiției unei locuințe de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov.(Pentru avizare C3,C5)
32   Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice de interes local a terenului în suprafață de 26.918 mp necesar investiției “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.(Pentru avizare C5,C6)
33   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de laborator – Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov (Pentru avizare C7)
34   Diverse
Propuneri Plen
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență juridică și reprezentare și mandatarea în acest sens a reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. (Pentru avizare C5)