Proces verbal sedinta din data de 30.09.2021
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27.09.2021. (Pentru avizare toate comisiile)
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.09.2021. (Pentru avizare toate comisiile)
3   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov şi al instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021.(Pentru avizare toate comisiile)
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2021 a bugetului Județului Brașov.(Pentru avizare toate comisiile)
5   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. Nr. 408/17.12.2020 privind aprobarea indicatărilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții ”Reabilitare energetică a anvelopei clădirii-Școala Profesională Specială Codlea” (Pentru avizare C1,C4,C6)
6   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. (Pentru avizare C7)
7   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov. (Pentru avizare C7)
8   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. (Pentru avizare C7)
9   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. (Pentru avizare C7)
10   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022. (Pentru avizare C7)
11   Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pentru anul 2021. (Pentru avizare C1,C4)
12   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2021-2022. (Pentru avizare C4)
13   Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2021-2022. (Pentru avizare C2,C6)
14   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr.7 , înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. top. 5159/VII din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Braşov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov. (Pentru avizare C2)
15   Proiect de hotărâre privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B-Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km. 0+000-1+400” (Pentru avizare C1,C5,C6)
16   Proiect de hotărâre privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizarea DJ 102 G Victoria-Viștișoara km. 0+000-9+900”. (Pentru avizare C1,C5,C6)
17   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatorului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ,, Dr.I.A.Sbârcea,, Brașov, cod SMIS 15874, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov. (Pentru avizare C1,C7)
18   Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Municipiul Codlea în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a terenului în suprafață de 2.218 mp., situat în municipiul Codlea, înscris în CF nr. 109233 Codlea, nr. cadastral 109233. (Pentru avizare C5,C8)
19   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean Brașov privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate în perioada 2010-2030, pentru întreg teritoriul administrativ al județului Brașov. (Pentru avizare C1,C5)
20   Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului (teren și construcții) situat în localitatea Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 9, înscris în CF nr. 122953 Brașov, către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov. (Pentru avizare C5,C7)
21   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului ”Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției în administrația județului Brașov”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect MySMIS 152068(Pentru avizare C1,C5,C6)
22   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului “HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici europene) în cadrul Programului cu finanțare European Climate Initiative (EUKI).(Pentru avizare C1,C5,C6,C8)
23   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Județean de Istorie Braşov. (Pentru avizare C1,C4)
24   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Tiberiu Brediceanu Braşov. (Pentru avizare C1,C4)
25   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene George Bariţiu Braşov. (Pentru avizare C4)
26   Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap beneficiare ale serviciilor: Centru de Îngrijire şi Asistenţă Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap şi Locuinţe Protejate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.(Pentru avizare C1,C7)
27   Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale Centrului pentru Persoane Vârstnice Castanul Victoria din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.(Pentru avizare C1,C7)
28   Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidații admiși pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. (Pentru avizare C3,C5)
29   Diverse
Propuneri Plen
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. (Pentru avizare C7)
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Master Planului cu privire la “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”. (Pentru avizare C6)
3   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de reabilitare DJ103D Viștea de Jos (DN1) – Viștea de Sus, km 0+000 – 5+106, obiectiv finanțat prin bugetul local al Județului Brașov. (Pentru avizare C1,C2,C6)
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul reabilitare DJ103D Viștea de Jos (DN1) – Viștea de Sus, km 0+000 – 5+106, obiectiv finanțat prin bugetul local al Județului Brașov. (Pentru avizare C1,C2,C6)
5   Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unui bun mobil din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul U.A.T. Comuna Hoghiz (Pentru avizare C1)
6   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Prahova si Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”. (Pentru avizare C5,C6)
7   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., Unitatea Administrativ-Teritorială Judetul Brasov si Unitatea Administrativ-Teritorială Judetul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”. (Pentru avizare C5,C6)
8   Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Biletului unic de vizitare a instituțiilor de cultură - muzee aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C1)
9   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A, km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400” – Lot I DJ 105A, km 53+000-81+600, obiectiv finanțat din bugetul local al Județului Brașov. (Pentru avizare C1)
10   Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A, km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400” – Lot I DJ 105A, km 53+000-81+600, județul Brașov.
11   Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pe anul 2022. (Pentru avizare C1)
12   Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A, km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400” – Lot II DJ 104D, km 1+960-12+045, județul Brașov (Pentru avizare C1)
13   Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A, km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400” – Lot III DJ 104D, km 12+045-27+400, județul Brașov (Pentru avizare C1)