Proces verbal sedinta din data de 06.04.2021
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 martie 2021. (Pentru avizare toate comisiile)
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, la data de 06 aprilie 2021. (Pentru avizare toate comisiile)
3   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 4/2021 a Consiliului Județean Brașov, privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.(Pentru avizare C1)
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.(Pentru avizare toate comisiile)
5   Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021.(Pentru avizare C5,C7)
6   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2021. (Pentru avizare C6,C7)
7   Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraților, din partea Consiliului Județean Brașov, în Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. (Pentru avizare C7)
8   Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului “Casa Baiulescu”, situat în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr.33, către Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov pentru o perioadă de 10 ani.(Pentru avizare C1, C3, C4, C5)
9   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor de activități culturale pe anul 2021 pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.(Pentru avizare C1,C4)
10   Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept public.(Pentru avizare C1,C4,C6)
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.(Pentru avizare C1,C4,C6)
12   Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Sportul pentru Toți. (Pentru avizare C1,C6,C8)
13   Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Promovarea Sportului de Performanță.(Pentru avizare C1,C6,C8)
14   Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final și a listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. (Pentru avizare C1,C3,C5)
15   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen /concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator-Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.(Pentru avizare C7)
16   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.168 din 30.05.2018 de numire a reprezentaților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.(Pentru avizare C7)
17   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov. (Pentru avizare C1,C7)
18   Diverse
Propuneri Plen
1   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr.10 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr. 13 (Pentru avizare C2)
2   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr.IV din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr. 16.(Pentru avizare C2)
3   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități (administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale(pentru avizare C1 și C6)
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare şi Reabilitare drum județean DJ 109, Beclean (DN1)-Luţa-Ludişor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000 – 9 + 084” (Pentru avizare C1,C5, C6)