Proces verbal sedinta din data de 20.02.2019
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08.03.2019.
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2019.
3   Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7.5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28.492 mii lei, conform Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și repartizarea procentului de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pe anii 2020-2022.
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”.
5   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov.
6   Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov.
7   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov pentru perioada 2014-2019, aprobarea Comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
8   Proiect de hotărâre privind încetarea numirii în funcţia de Manager/director al Muzeului de Etnografie Braşov a doamnei Fulga Ligia Domninca începând cu data de 18.03.2019.
9   Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Mențin ere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”.
10   Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: POD nou peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna.
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Podețe pe DJ 106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700, 3+550 și 3+570”.
12   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”.
13   Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019.
14   Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție – Secția Chirurgie Generală II și Șef Serviciu – Serviciul Anatomie Patologică din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.
15   Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spital Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov.
16   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.1 situat în imobilul din Brașov, str. George Barițiu nr.6.
17   Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii apartamentelor nr.3 şi nr.4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” şi a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.
18   Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.274/2018 pentru abrogarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
19   Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.287/2018 pentru abrogarea poziţiei nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare.
20   Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil - teren identificat în CF nr.10730 Victoria – domeniu public al Județului Brașov.
21   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.169/2018 privind validarea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare
22   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
23   Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA cu privire la transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet, și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar.
24   Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor - pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.
25   Proiect de hotărâre privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ 131P Șercaia (DN1) – Hălmeag și declararea obiectivului “Pod peste Râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov.
26   Diverse
Propuneri Plen