Proces verbal sedinta din data de 17.09.2018
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10.09.2018.
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17.09.2018.
3   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.
4   Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
5   Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
6   Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 615.762,93 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile în care UAT-Judeţul Braşov este membru.
7   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Județean Brașov.
8   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție – Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.
9   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr.6 la Hotărârea nr. 169/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov pentru validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.
10   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov.
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
12   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov.
13   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr.51.
14   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.
15   Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
16   Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
17   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Braşov.
18   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov.
19   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul şcolar 2018-2019.
20   Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DIA BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 – parcare incintă) – Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 – parcare incintă) – Prejmer Parc Industrial (S.C. Indcar Bus Industries S.R.L. – parcare incintă) şi retur.
21   Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 – parcare incintă) – Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 – parcare incintă) – Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str. Aleea Duvenbeck nr. 1 – parcare incintă) şi retur
22   Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A. – parcare incintă) – Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 – parcare incintă) şi retur.
23   Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe unele trasee.
24   Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov și mandatarea reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov în acest sens.
25   Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Durnă - Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
26   Diverse
Propuneri Plen
1   Proiect de hotărâre privind constatarea anulării Hotărârii nr.395/2017 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind sancționarea disciplinară a directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
2   Proiect de hotărâre privind delegarea cu caracter temporar a atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
3   Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.
5   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.176/30.05.2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.
6   Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă pentru cincisprezece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2018-2019.
7   Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str. G. Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.
8   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov – Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov – Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului - Județul Brașov privind desfășurarea, prin efort comun, a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, care va avea loc în Județul Brașov, în perioada 8 - 9 aprilie 2019, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
9   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, UAT Județul Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, pentru asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii unităților școlare din municipiul și județul Brașov.
10   Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 112 B Cristian - Vulcan, în categoria funcțională de drum de interes local – stradă.
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 730 A Fundata – Fundățică – lim. Jud. Argeș, în categoria funcțională de drum comunal.
12   Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2018 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
13   Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui mijloc de transport – autobuz turistic, din patrimoniul județului Brașov în patrimoniul municipiului Brașov
14   Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2018-2019.
15   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
16   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov
17   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov – lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea implementării în comun a proiectului.
18   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”.